dijous, 21 de setembre del 2023

 2n BAT (21-09-23)

SOLUCIONS EXERCICIS DE VERBS

1. a) vull, sigues b) crec, sàpies/sàpigues c) insistisques, faré  d) responent, tret  e) caent, pogut f) acabà, tornàrem g) dient, destruït h) faig, faça  i) vol, parlem  j) deia, diu k) agraeix / agraïx, produïm l) rebera, sabera  m) escriga, aconseguirà  n) digues, creuran  o) transmetia, acostava  p) rigueres, miraria q) veig, supose.

2. a) aprenent  b) rebut  c) faces, isques  d) sigut, segut e) véiem f) recórrega g) traent/traient h) cus, cull i) corrent, resolent j) cregueu, creieu  k) responent l) merescut m) mantingudes, excloses n) begueu, beveu o) difós p) tussen q) romàs r) tragueu, traeu/traieu s) vivint, entén.

diumenge, 5 de març del 2023

RECURSOS EN LÍNIA 

Web de recursos de l'IEC

Web que recull recursos i eines molt útils per a l'aprenentatge i ús de la llengua. Creada per l'Institut d'Estudis Catalans.


dissabte, 19 de novembre del 2022

 REMARQUES

RES / GENS

Convé tindre en compte que gens és un quantificador, de manera que significa “cap quantitat” (o “alguna quantitat” en oracions no negatives), mentres que res (pronom) significa “cap cosa” (o “alguna cosa” en oracions no negatives): El sofà que tens no m’agrada gens; és més, no m’agrada res del que tens al saló. Observeu, d’altra banda, que el contrari de gens és molt, però que el contrari de res és alguna cosaGens, per tant, podría anar mentalment dins d’una gradació: moltíssim, molt, bastant, prou, poc, gens. En canvi, res s’oposa a alguna cosa o a tot.

 

MENTRESTANT / MENTRE (MENTRES)

Mestrestant és un adverbi que significa “durant el temps en què passa alguna cosa”. Arreplega les coses, mentrestant acabaré de vestir-me.

La conjunció mentre o mentres significa “durant el temps en que”. Mentres fas el dinar, arreglaré la casa. Una conjunció enllaça dues oracions (fer el dinar i arreglar la casa), mentres que un adverbi expressa una circumstància de l’element que modifica.


per què, perquè o per a què?


per què
Interrogatiu. Equival a “per quin motiu”, tant en preguntes directes com indirectes.
Per què no m’has avisat?
No sé per què no m’has avisat.
Estructura de relatiu. Combinació de la preposició per i el relatiu àtonquè. És equivalent a “pel qual”, “per la qual”, “pels quals” o “per les quals”.
Desconeixem el motiu per què ha dimitit.
Desconeixem el motiu pel qual ha dimitit.
per a què
Interrogatiu de finalitat. Pregunta la finalitat, tant en oracions interrogatives directes com indirectes.
Per a què serveix eixe aparell?
No sé per a què serveix eixe aparell.
perquè
Conjunció causal. Indica el motiu o la causa de l’acció expressada en l’oració principal.
Hui no ha eixit de casa perquè té febra.

Conjunció de finalitat. Indica la finalitat de l’acció expressada en l’oració principal.
Serà millor que òbriga les finestres perquè entre l’aire.
Publicaran els resultats en tots els mitjans perquè tothom se n’assabente.
Substatiu. Motiu, raó, causa.
M’agradaria saber el perquè de la seua actitud.
El perquè de tot plegat és un recull de contes de Quim Monzó.

Pàgines vistes en total