dilluns, 28 de novembre de 2016

PROBLEMES REALS

Ni l'atur, ni la hipoteca, ni la sanitat... Un problema real són els grups de Whatsapp!

QUE TINGUEM SORT!!Més i més novetats i canvis...


La Generalitat Valenciana ha publicat els nous criteris lingüístics per tal que tots els organismes públics seguisquen el mateix model de llegua. (baixa els Criteris Lingüístics)

L'Institut d'Estudis Catalans publica la Gramàtica de la llengua catalana. El diari Ara.cat en destaca ací 10 canvis.

dijous, 10 de novembre de 2016

Sobre les noves proves de la JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià iniciarà un procés d'homologació de les proves al Marc Comú Europeu. Això implica canvis en l'estructura de les proves i en l'avaluació.

Us enllace l'article de Teresa Sáez amb informació BEN INTERESSANT sobre estos canvis.
Cliqueu ACÍ.

PROPOSTA DE REDACCIÓ

Proposta de redacció per al curs de valencià.

Nivell C1: Mira el vídeo i fes una redacció de 150 paraules: Com podem contribuir a fer un món més sostenible?

dimecres, 9 de novembre de 2016

PROVA D'ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

PROVA D’ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES (CLAUS)

1.b / 2.b / 3.a / 4.c / 5.c / 6.a / 7.b / 8.c / 9.c / 10.b
11.c /  12.a  / 13.b  / 14.b  / 15.a  /  16.c  /  17.a  /  18.c  / 19.c  /  20.b
21c, 22c, 23a, 24c, 25a, 26c, 27a, 28a, 29c, 30c.
31b, 32a, 33b, 34c, 35b, 36c, 37a, 38c, 39a, 40c.
41b, 42a, 43c, 44a, 45b, 46c, 47c, 48b, 49a, 50c.
51c, 52b, 53a, 54a, 55a, 56c, 57a, 58a, 59c, 60a.
61b, 62b, 63b, 64c, 65c, 66a, 67b, 68a, 69a, 70b.
71c, 72b, 73b, 74a, 75b, 76a, 77a, 78b, 79c, 80b.
81c, 82c, 83a, 84a, 85b, 86a, 87a, 88c, 89b, 90b.
91a, 92c, 93c, 94b, 95c, 96c, 97a, 98c, 99c, 100c.
101b, 102c, 103b, 104a, 105a, 106b, 107c, 108c, 109a, 110b.

RECURSOS EN LÍNIA

JQCV

PRÀCTIC 

dimarts, 1 de novembre de 2016

ORTOGRAFIA IEC


L'Institut d'Estudis Catalans va aprovar el darrer 25 d'octubre la nova normativa ortogràfica. Previsiblement, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptarà aquesta nova normativa. Mentrestant, conviuran al País Valencià els dos models normatius, sempre amb coherència.

Baixa la nova normativa ACÍ.
ERRADES DE MORFOSINTAXI  (EXÀMENS DE LA JQCV)

PERÍFRASIS VERBALS (OBLIGACIÓ I PROBABILITAT)
1.    És necessari (*és precís /*tens que vindre) que vingues ara mateix, perquè el teu germà deu estar (*igual està/ *deu d’estar) a punt d’arribar del viatge.
2.    Devien ser (*Igual eren/ *Devien de ser) les cinc quan acabàrem de dinar. 

VERBS PRONOMINALS I NO PRONOMINALS
3.    Calleu! (*calleu-vos!) Que ja s’ha adormit el iaio.
4.    Prenc un got de llet per a desdejunar-me (*per a desdejunar).

 GERUNDIS DE POSTERIORITAT
5.    La nau va partir a l’agost des de València, i va arribar (*arribant) al Carib al cap de dos mesos.

VERBS TRANSITIUS I NO TRANSITIUS. CD SENSE PREPOSICIÓ A
6.    Ja heu convençut els estudiants (*als estudiants).

 INFINITIU SENSE ARTICLE
7.    Descansar  (*el descansar) és necessari.

 VERB HAVER-HI
8.    Si haguera fet més bon oratge, hi hauria hagut (*hauria hagut/ * n’hi hauria hagut)  més participants en la marató.

A/DE + INFINITIU ( VALOR CONDICIONAL)
9.    Si no es venen (*De no vendre’s/ *A no ser que es venguen) totes les entrades, el grup no actuarà.

CONJUNCIONS
10. LA CONJUNCIÓ i NO CANVIA PER e (ni tampoc o per u)
Va començar a riure sorollosament i histèricament (*e histèricament).

11. DIFERÈNCIA SI NO / SINÓ
Si no (*sinó) parle amb ella, no sabré mai què va passar.

12. DONCS CONJ. CONSECUTIVA (NO CAUSAL)
No em vols ajudar? Doncs no faré el treball, ja que (*doncs) no puc fer-lo sense tu.

13. CONJUNCIÓ FINAL O CAUSAL: PERQUÈ
Porta’m demà els papers de la declaració perquè (*per a què / *perque) puga signar-los.
La campanya s’ha dissenyat perquè (*per a què / *per què) la gent conega els comerços de la localitat.

14. *DEGUT A
Minerva no s’ha quedat a la reunió, ja que (*degut a que / *doncs) tenia faena endarrerida.

15. COM QUE… (CONJ. CAUSAL)
Com que (*Degut a que / *Doncs) m’han pagat el que em devien, aquesta nit et convidaré a sopar.

INDEFINITS
16. DIFERÈNCIA RES, GENS I CAP
El president no té gens (*res /*cap) d’ànim a causa de les preocupacions.

17.  ELS DEMÉS (BARBARISME)
Només n’hi va entrar un, els altres/la resta (*els demés) no hi cabien.

18.  ÚS DE MATEIX/A/OS/ES
Jo he vist el resultat de l’examen i no vull saber-ne (*del mateix) res més.

19.  QUANT (MAI TÉ VALOR INTENSIFICADOR)
Com  (*quant) t’enyorava!

20.  TAN (DAVANT D’ADJECTIUS I ADVERBIS) /TANT (LA RESTA DE CASOS)

21.  TOT/MIG + TOPÒNIM FEMENÍ
Vingué tot (*tota) València.

22.  CADA UN/CADASCUN (ADJECTIU) / CADA U/CADASCÚ (PRONOM)
Cada un/cadascun (*cadascú) dels xiquets portava un joguet.
PREPOSICIONS
23.  CAIGUDA DE LA PREPOSICIÓ DAVANT LA CONJ. QUE
No hem tornat a coincidir des que (*des de que) estudiàvem a l’escola.

24.  CANVI DE PREPOSICIÓ DAVANT D’INFINITIU (*EN/*AMB + INF.)
Encara que el professor m’ha amenaçat de (*amb) suspendre’m, encara confie que (*en què/ *en que) puc aprovar.
25.  A + TOPÒNIMS
El meu amic viu a (*en) Almenara en (*a) una casa a vora mar.

26.  PARTS DEL DIA (AL / DE MATÍ)
Treballa de / a la (*per la) vesprada.

ADVERBIS
27. POTSER (adv. de probabilitat) + INDICATIU
Potser té (*tinga/ *tinguera) més opcions de les que pensa.
Albert passarà alguns dies en el càmping. I diu que, si li agrada, pot ser que hi  (*potser en / potser que en tornarà) torne l’any que ve.


 28. ACABATS EN –MENT.
Les anotacions es fan únicament i exclusiva / únicament i exclusivament (*única i exclusivament) amb bolígraf blau o negre.

PRONOMS RELATIUS
 29. EL QUE / LA QUE / ELS QUE / LES QUE
Es tracta d’un fenomen diferent del que (*del qual /*al què) hem estudiat en física.
 30. RELATIU POSSESSIU (“cuyo” castellà)     
He vist dues pel·lícules el director de les quals (*que el director / *el qual director) és el mateix.

INTERROGATIUS
 31. QUE (+ ADJECTIUS/ ADVERBIS)
Que important que és!

 32. QUIN/QUINA (+ SUBSTANTIUS)
Quina  (*que) calor que feia ahir!
Quina (*que / *què) casa més bonica!


Pàgines vistes en total