dimarts, 1 de novembre de 2016

ERRADES DE MORFOSINTAXI  (EXÀMENS DE LA JQCV)

PERÍFRASIS VERBALS (OBLIGACIÓ I PROBABILITAT)
1.    És necessari (*és precís /*tens que vindre) que vingues ara mateix, perquè el teu germà deu estar (*igual està/ *deu d’estar) a punt d’arribar del viatge.
2.    Devien ser (*Igual eren/ *Devien de ser) les cinc quan acabàrem de dinar. 

VERBS PRONOMINALS I NO PRONOMINALS
3.    Calleu! (*calleu-vos!) Que ja s’ha adormit el iaio.
4.    Prenc un got de llet per a desdejunar-me (*per a desdejunar).

 GERUNDIS DE POSTERIORITAT
5.    La nau va partir a l’agost des de València, i va arribar (*arribant) al Carib al cap de dos mesos.

VERBS TRANSITIUS I NO TRANSITIUS. CD SENSE PREPOSICIÓ A
6.    Ja heu convençut els estudiants (*als estudiants).

 INFINITIU SENSE ARTICLE
7.    Descansar  (*el descansar) és necessari.

 VERB HAVER-HI
8.    Si haguera fet més bon oratge, hi hauria hagut (*hauria hagut/ * n’hi hauria hagut)  més participants en la marató.

A/DE + INFINITIU ( VALOR CONDICIONAL)
9.    Si no es venen (*De no vendre’s/ *A no ser que es venguen) totes les entrades, el grup no actuarà.

CONJUNCIONS
10. LA CONJUNCIÓ i NO CANVIA PER e (ni tampoc o per u)
Va començar a riure sorollosament i histèricament (*e histèricament).

11. DIFERÈNCIA SI NO / SINÓ
Si no (*sinó) parle amb ella, no sabré mai què va passar.

12. DONCS CONJ. CONSECUTIVA (NO CAUSAL)
No em vols ajudar? Doncs no faré el treball, ja que (*doncs) no puc fer-lo sense tu.

13. CONJUNCIÓ FINAL O CAUSAL: PERQUÈ
Porta’m demà els papers de la declaració perquè (*per a què / *perque) puga signar-los.
La campanya s’ha dissenyat perquè (*per a què / *per què) la gent conega els comerços de la localitat.

14. *DEGUT A
Minerva no s’ha quedat a la reunió, ja que (*degut a que / *doncs) tenia faena endarrerida.

15. COM QUE… (CONJ. CAUSAL)
Com que (*Degut a que / *Doncs) m’han pagat el que em devien, aquesta nit et convidaré a sopar.

INDEFINITS
16. DIFERÈNCIA RES, GENS I CAP
El president no té gens (*res /*cap) d’ànim a causa de les preocupacions.

17.  ELS DEMÉS (BARBARISME)
Només n’hi va entrar un, els altres/la resta (*els demés) no hi cabien.

18.  ÚS DE MATEIX/A/OS/ES
Jo he vist el resultat de l’examen i no vull saber-ne (*del mateix) res més.

19.  QUANT (MAI TÉ VALOR INTENSIFICADOR)
Com  (*quant) t’enyorava!

20.  TAN (DAVANT D’ADJECTIUS I ADVERBIS) /TANT (LA RESTA DE CASOS)

21.  TOT/MIG + TOPÒNIM FEMENÍ
Vingué tot (*tota) València.

22.  CADA UN/CADASCUN (ADJECTIU) / CADA U/CADASCÚ (PRONOM)
Cada un/cadascun (*cadascú) dels xiquets portava un joguet.
PREPOSICIONS
23.  CAIGUDA DE LA PREPOSICIÓ DAVANT LA CONJ. QUE
No hem tornat a coincidir des que (*des de que) estudiàvem a l’escola.

24.  CANVI DE PREPOSICIÓ DAVANT D’INFINITIU (*EN/*AMB + INF.)
Encara que el professor m’ha amenaçat de (*amb) suspendre’m, encara confie que (*en què/ *en que) puc aprovar.
25.  A + TOPÒNIMS
El meu amic viu a (*en) Almenara en (*a) una casa a vora mar.

26.  PARTS DEL DIA (AL / DE MATÍ)
Treballa de / a la (*per la) vesprada.

ADVERBIS
27. POTSER (adv. de probabilitat) + INDICATIU
Potser té (*tinga/ *tinguera) més opcions de les que pensa.
Albert passarà alguns dies en el càmping. I diu que, si li agrada, pot ser que hi  (*potser en / potser que en tornarà) torne l’any que ve.


 28. ACABATS EN –MENT.
Les anotacions es fan únicament i exclusiva / únicament i exclusivament (*única i exclusivament) amb bolígraf blau o negre.

PRONOMS RELATIUS
 29. EL QUE / LA QUE / ELS QUE / LES QUE
Es tracta d’un fenomen diferent del que (*del qual /*al què) hem estudiat en física.
 30. RELATIU POSSESSIU (“cuyo” castellà)     
He vist dues pel·lícules el director de les quals (*que el director / *el qual director) és el mateix.

INTERROGATIUS
 31. QUE (+ ADJECTIUS/ ADVERBIS)
Que important que és!

 32. QUIN/QUINA (+ SUBSTANTIUS)
Quina  (*que) calor que feia ahir!
Quina (*que / *què) casa més bonica!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Pàgines vistes en total