LÈXIC

 


LÈXIC
 VOCABULARI DE BARBARISMES
➤ DOBLETS LINGÜÍSTICS

➤ RECULL DE VOCABULARI

➲ ELS BARBARISMES

Un barbarisme és una paraula que prové d’una altra llengua i que es fa servir erròniament, perquè en la llengua pròpia ja hi ha una paraula que té el mateix significat.


El barbarisme és un manlleu o préstec lingüístic innecessari, no es considera assimilat a la llengua pròpia i, per tant, és incorrecte. Per exemple, cadera, provinent del castellà, es considera un barbarisme perquè en valencià ja existeix la paraula maluc.
La major part dels barbarismes de la nostra llengua són castellanismes, és a dir, procedeixen del castellà, atesa la influència que ha exercit aquesta llengua sobre la nostra al llarg dels segles (entoncesbocadillo, acera, aparato, apretar, averiguar, barco, evaluar, fregona…), però també n’hi ha de procedents d’altres llengües, sobretot de l’anglés, com ara link per enllaç, airbag per coixí de seguretat mail per correu electrònic.
La diferència entre el manlleu o préstec lingüístic i el barbarisme rau en l’acceptació normativa de la paraula. El manlleu és acceptat i s’integra en el cabal lèxic de la llengua (escàner, futbol…), mentre que el barbarisme és rebutjat per la normativa (no s’inclou en els diccionaris) i, per tant, cal utilitzar paraules genuïnes o equivalents, per exemple maquinari en lloc de hardware.
A continuació, hi ha alguns dels tipus de barbarismes més freqüents en la nostra llengua:

Tipus de barbarisme
Exemples
Formes correctes
Barbarismes lèxics: s’usa un mot estranger en lloc del mot propi.

jefe, parche, bolso, tonto,
bombilla, derrotxar, puesto,
airbag, link, snowboard, xispa, ningún

cap, pegat, bossa, babau, bombeta, malgastar, lloc, coixí de seguretat, enllaç, planxa de neu, espurna, cap

Barbarismes semàntics: es modifica el significat d’un mot per influència d’un altre mot estranger.
fulla de paper, provar un
aliment, escriure una direcció, collir un taxi, donar voltes, donar classe
full de paper, tastar un aliment, escriure una adreça, agafar un taxi, fer voltes, fer classe
Barbarismes morfològics:
es modifica el gènere d’un
substantiu, el model de
conjugació d’un verb, de la
terminació d’una paraula, etc., per la influència d’una altra llengua.
una costum, un anàlisi, batir, aclarar, regalo, acidés
un costum, una anàlisi, batre, aclarir, regal, acidesa
Barbarismes sintàctics: es
modifiquen les relacions
sintàctiques entre els mots per influència d’una altra llengua.
res que dir, no aniré, avisar
a algú
res a dir, no hi aniré, avisar
algú

ACTIVITATS
Busca en el diccionari les paraules següents i indica si es tracta de manlleus o de barbarismes:
banlieue, bijuteria, blogger, boutique, cansanci, croissant, cuidar, currículum, dièsel, disfrutar, elit, entregar, foie gras, gaspatxo, guixeta, hardware, hit, première, quiròfan, quòrum, rol, striptease, suite, tamany, tournée, vivenda, whisky.

Corregeix els barbarismes que hi ha en les oracions següents.
a. L’accident ha provocat problemes de tràfic.
b. Els testics del crim van declarar en el jutjat ahir.
c. La ventaja de ser ric és que no cal que treballes.
d. La ràdio és un medi de comunicació important.
e. La venta de pisos ha baixat molt amb la crisi econòmica.➲ ELS MODISMES

Els modismes són construccions lingüístiques peculiars d'una llengua determinada, en què cada un dels components està relacionat amb els altres i tot el conjunt té un sentit global. Molt sovint són usats en sentit figurat i no sempre admeten una traducció literal a un altre idioma, ja que formen part de la idiosincràcia pròpia de cada llengua. Les locucions i les frases fetes són dos tipus bàsics de modismes.

1. Les locucions
Les locucions són grups de paraules amb un sentit unitari que es poden substituir per una paraula. Així, es classifiquen segons la categoria gramatical que representen i poden exercir les mateixes funcions sintàctiques que aquesta.


Nominals o substantives
Es creen a partir d’un nom o un sintagma lexicalitzat
mà d’obra, peu d’atleta, rata de biblioteca, memòria d’elefant...
Adjectives
Tenen com a nucli un adjectiu, que pot anar acompanyat d’un complement preposicional o un comparatiu.
dur de cor, de bona pasta, mort de set, mort de fam, net com una patena, com una bassa d’oli...
Verbals
Tenen com a nucli un verb, per tant poden fer les mateixes funcions que aquesta categoria.
donar veus, tindre por, abaixar les armes, alçar el teló, passar per alt...
Adverbials
El significat global d’aquestes locucions equival a un adverbi.
de pressa, de franc, de gaidó, fil per randa, de fit a fit, a la babalà, en paus...
Conjuntives
Fan la mateixa funció que una conjunció.
tot i que, a fi que, és a dir, d’ençà que, per tant...
Prepositives
El significat d’aquestes locucions equival a una preposició.
a causa de, gràcies a, al llarg de, per tal de, a força de...


2. Les frases fetes
Les frases fetes són expressions estereotipades que tenen un verb com a nucli, per això es poden confondre amb les locucions verbals. Les frases fetes tenen un significat global que no es pot deduir del significat parcial de les paraules que les formen. L'ús al llarg del temps ha fixat aquestes expressions i les ha fet conegudes entre els parlants (fer fàstic, fer costat, fer tard, tindre mà esquerra, tindre fums, tindre en compte, portar a terme, portar cua, ser un tros de pa, ser del cas, anar de buit, anar a pams, anar fent, anar de cap...).➲ LA COMPOSICIÓ

La composició és un procediment per crear mots, consistent en la combinació de dues o més unitats lèxiques de manera que constituïsquen un significat unitari i nou. Són exemples de mots compostos: agredolç, rentaplats...

Des del punt de vista gràfic, aquests mots presenten tres solucions: els dos lexemes units en un sol mot (filferro...); en un sol mot, però separats per un guió (penja-robes...), o escrits per separat (pas zebra...). 

Des del punt de vista semàntic, els mots compostos fan referència a un únic concepte.

Morfològicament, acostumen a tenir la flexió al final (cobrellits, portaveus...) seguint l’esquema de la flexió general del català; els compostos formats per nom + nom generalment pluralitzen el segon element (ferrocarrils, terratrèmols, fotocòpies...).

Tenint en compte la categoria del mot resultant, podem parlar de compostos nominals (trencaclosques...), compostos adjectivals (agredolç...), compostos verbals (primfilar...) i compostos adverbials (potser...).

A diferència dels compostos que hem vist fins ara, que són compostos propis, hi ha uns altres elements que són fruit de la lexicalització d’una seqüència formada per la sintaxi: són els compostos sinàptics o sintagmàtics (blat de moro, ull de poll, pas zebra, blau marí, treure de polleguera, fer fora...).


1. Escriu al costat de cada definició la paraula composta corresponent:

bocamoll, panxacontent, trencaclosques, penya-segat, esmaperdut, bocabadat, llepafils, corglaçar

a) Joc de peces de plàstic, fusta o cartró per a reconstruir una figura, dibuix, etc. Trencaclosques

b) Que diu fàcilment allò que caldria callar. Bocamoll

c) Escarpament rocallós. Penya-segat

d) Sorprés. Bocabadat

e) Esglaiar. Corglaçar

f) Excessivament escrupolós en el menjar. Llepafils

g) Persona satisfeta, que no s’amoïna per res. Panxacontent

h) Desorientat, desconcertat. Esmaperdut

 

2. Forma paraules derivades a partir de la unió dels mots següents. Cal que tingues en compte si cal posar-hi guionet o cal fer altres modificacions.

nord               despús     grata     pit para   xino     all           pica               renta           aigua       ferro            roig         moll      americà   xano   sol       cel         oli       demà         carril         plats           soques


nord-americà, despús-ahir, gratacel, pit-roig, para-sol, xino-xano, allioli, rentaplats, aiguamoll, ferrocarril, pica-soques


3.Indica quina és la combinació amb què s’han creat els compostos següents:

malparlar,  agredolç, parallamps, aiguaneu, afroamericà, capficar, altaveu, corglaçar, aiguamoll, grecoromà, escurabutxaques, malson, bocabadat

SUBSTANTIUS

ADJECTIUS

VERBS

subs. + subs. → aiguaneu

subs. + adj. → aiguamoll

adj. + subs. →malson, altaveu

verb + subs. → escurabutxaques, parallamps

adj. + adj. → agredolç, grecoromà

subs. + adj. → bocabadat, afroamericà


subs. + verb → capficar, corglaçar

adv. + verb → malparlar


4. Cal recordar que també són paraules compostes els compostos sintagmàtics (aquelles paraules que presenten la forma d’un sintagma que ha quedat lexicalitzat per l’ús). Enllaça els lexemes adequats per tal de formar-ne:Compostos sintagmàtics

pluja

muntanya

tercera

primera

clau

paquet

vagó

escola

porc

ull

ciutat

anglesa

taller

dormitori

bomba

d’idees

senglar

edat

de poll

russa

restaurant

pluja d’idees

muntanya russa

tercera edat

primera mà

clau anglesa

paquet bomba

vagó restaurant

escola taller

porc senglar

ull de poll

ciutat dormitori5. Identifica les paraules compostes i digues per quins lexemes estan formades.

poliesportiu  (composta: poli + esportiu)

alleugeriment

filosofia (composta: filo + sofia)

pocavergonya (composta: poca + vergonya)

voluntariat

anticicló

esportivitat

furgadents (composta: furga + dents)

altruisme

parallamps (composta: para + llamps)


4 LA DERIVACIÓ

LA DERIVACIÓ

· Formació de paraules abstractes:

SUFIXOS

EXEMPLES

-or

buidor, brillantor, blavor

-esa

bellesa, senzillesa, bonesa

-úria o -ura

blancúria, blavura

-eria

tossuderia, bogeria

-ia

follia, audàcia

-etat / -edat

brevetat, soledat, seguretat, falsetat, bondat

-itud / -etud

plenitud, inquietud, solitud

 

1)    Forma substantius abstractes a partir dels mots següents:

 groller, cruel, etern, trist, escàs, vell, digne, tendre, valent, exacte, amarg, modest, quiet, estrer, ample, savi.

 

➲ LA PRECISIÓ LÈXICA


El concepte de precisió lèxica fa referència a l’ús del llenguatge amb propietat. Això vol dir que, entre diverses opcions correctes, s’ha de tenir la capacitat de triar el mot que tinga el significat més precís en relació amb la idea o concepte que es vol expressar, evitant mots repetitius, ambigus o excessivament genèrics.

Vegem-ne alguns exemples:

  1. Va posar un recurs contra la resolució.

  2. Va interposar un recurs contra la resolució.

Tot i que ambdues opcions poden ser correctes, l’opció b) té precisió lèxica perquè utilitza un verb amb significat molt específic (interposar), i l’opció a) no, perquè en fa servir un d’excessivament genèric, posar, que no és propi del llenguatge administratiu.

La precisió lèxica és imprescindible en el camp de la terminologia, en què cada paraula ha de tenir un significat unívoc, és a dir, s’ha de poder entendre o interpretar només d’una sola manera. Aquestes paraules es denominen termes.

FALSOS SINÒNIMS

El concepte de precisió lèxica està estretament associat al de falsos sinònims. En aquest cas, es tracta de dues paraules correctes, normalment amb semblances morfològiques, que s’usen en un context equivocat. Per tant, l’ús d’un fals sinònim és una incorrecció. Per exemple: el caudal d’un riu, en lloc de el cabal d’un riu. Caudal vol dir, ‘relatiu o pertanyent a la cua’ i cabal significa ‘quantitat d’aigua que passa per la secció d’un riu o d’un canal per unitat de temps’.

RECULL D’EXPRESSIONS ERRÒNIES

a fi de comptes → al capdavall, al cap i a la fi, comptat i debatut

a l’igual que → igual que, com també, així com també

a l’objecte de  → amb l’objecte de, a fi de, a fi i efecte de

a finals de → a la darreria de, a la fi de

a mida que → a mesura que

a mitjans de → a mitjan

a mode de  → a tall de, a manera de

a resultes de  → de resultes de, a conseqüència de

acte seguit  → tot seguit, seguidament, a continuació, tot d’una

al front (de)  → al capdavant (de), al davant (de)

amb tal que  → sempre que, amb la condició que, posat que

avui per avui → ara com ara, ara per ara

cas de, cas que → en cas de, en cas que

de l’ordre de  → entorn de, cosa de, vora, aproximadament, prop de, si fa no fa

des de que → des que 

de totes formes → de tota manera, de totes maneres

del contrari → altrament, d’altra manera, en cas contrari

donat que → atès que, vist que, com que

front a  → enfront de, davant

en comparació amb  → en comparació de, per comparació a

en el seu cas  → si escau, si és procedent

en ordre a  → amb vista a, per tal de

en quant a  → quant a, pel que fa a, tocant a

en raó de  → per raó de

en relació a  → amb relació a, en relació amb, amb referència a

en tant que + substantiu/adjectiu  → com a..., en la condició de... + substantiu/adjectiu

és dir → és a dir 

massa ... com per a / perquè → massa ... per a /perquè

per compte(s) de  → en compte(s) de

per de prompte  → d’antuvi, de bell antuvi, ja d’entrada

per suposat  → per descomptat, naturalment, no cal dir-ho, no cal dir que...

per últim  → a l’últim, finalment, per acabar

prou ... com per a  → prou... per a / perquè

sempre i quan  → sempre que, a condició que

si procedeix  → si escau, si és procedent

tal i com  → tal com


28. Per assolir una perfecta eficàcia comunicativa, és a dir, per aconseguir l’objectiu de qualsevol missatge cal fer servir les paraules més apropiades i el lèxic més precís, clar i expressiu. La precisió lèxica és, per tant, l’ús adequat de les paraules. Ompliu el buit de cada frase posant l’opció correcta:

full / fulla. L’article té una extensió de quatre ______________ a dues cares. fulls

mal/malament. No et concedeix el resultat perquè has aïllat ______________ la incògnita. malament

terme / termini. La matrícula s’haurà de fer, com a màxim, en un ___________ de dos dies. termini

andana / duana. No ens deixaven passar per la ______________ d’Andorra. duana

aterrar / aterrir . Amb la boira tan intensa, l’avió té problemes per a  _______________ . aterrar

conte / compte / comte. El tresorer tenia dificultats per a aclarir els __________ de l’associació. comptes

anomenar / nomenar. Van ______________ el president, però ell no va fer cas. anomenar


29. Tria la paraula adequada de cada parella per a completar les oracions següents.

  1. Quan tinguem totes les ................... comunicarem qui és el guanyador. (dades/dates) dades

  2. El llibre que m’has donat té molts/moltes ............... (fulles/fulls). molts fulls

  3. Mai he ....................... el suc de raïm. (provar/tastar) tastat

  4. Els segrestadors afirmaren que no havien maltractat l’.................... (hoste/ostatge) ostatge

  5. La setmana passada la meua cosina portava una ....................... en la ferida. (bena/vena). bena

  6. Enric s’ha comprat un ................ elèctric per a recarregar les piles. (aparato/aparell). aparell 

  7. Els éssers humans han de tenir cura del .............  (medi/mig) ambient.  medi

  8. Ma mare vol que l’ajude sempre a .............. taula. (parar/posar). parar


30. Escriu-ne els mots genuïns corresponents:


menospreciar: ______________ acreedor: ________________

alevosia: ______________ ojalà: ______________

pendiente: ______________ zumbit: ______________

càscara: ______________ olfat: ______________

peató: ______________ barquillo: ______________

adecentar: ______________ amanéixer: ______________

monedero: ______________ palique: ______________

cachivache: ______________ mono: ______________

chaleco: ______________ merlussa: ______________

alhaja: ______________ bolleria: ______________

ojo!: ______________ assiento: ______________

ovill: ______________ colada: ______________

jarró: ______________ grieta: ______________

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Pàgines vistes en total