dissabte, 3 de novembre del 2018

PROVA DE CERTIFICACIÓ C2 DE VALENCIÀ (JQCV)

Resultats no oficials

ÀREA 1. Comprensió escrita
1.b  2.b  3.a  4.b  5. b

ÀREA 2. Estructures lingüístiques
Exercici 2
6. a) reconfortar-nos
7. b) a mitges
8. a) d'encomanar-nos-hi
9. b) a pols
10. c) cadascú
11. b) s'ha deixat
12. a) del hit
13. b) l'han revifat
14. c) atrapar nous públics
15. c) s'està veient afectada
16. b) accés il·limitat
17. c) amb el que
18. a) multiplataforma
19. b) oferir al comprador
20. b) una de les quals és
21. c) smart TV
22. a) el d'incloure-hi enllaços
23. c) a sota
24. c) afronta
25. b) de literatura, sempre n'hi haurà

Exercici 3
26. a) en si
27. c) no-lloc
28. a) dadaistes francesos
29. b) el prosceni on
30. c) de què
31. b) Només cal recordar
32. a) protagonista mateix
33. c) a uns i a altres
34. a) arran dels
35. b) de l'11-S
36. b) socs
37. a) (sic)
38. c) palesen un transvasament
39. b) infraestructura
40. a) A tall d'exemple
41. a) no gaire
42. c) la facturació
43. c) plusvàlues
44. b) i ha repercutit negativament en
45. a) naïf

Pàgines vistes en total