dijous, 21 de setembre del 2023

 2n BAT (21-09-23)

SOLUCIONS EXERCICIS DE VERBS

1. a) vull, sigues b) crec, sàpies/sàpigues c) insistisques, faré  d) responent, tret  e) caent, pogut f) acabà, tornàrem g) dient, destruït h) faig, faça  i) vol, parlem  j) deia, diu k) agraeix / agraïx, produïm l) rebera, sabera  m) escriga, aconseguirà  n) digues, creuran  o) transmetia, acostava  p) rigueres, miraria q) veig, supose.

2. a) aprenent  b) rebut  c) faces, isques  d) sigut, segut e) véiem f) recórrega g) traent/traient h) cus, cull i) corrent, resolent j) cregueu, creieu  k) responent l) merescut m) mantingudes, excloses n) begueu, beveu o) difós p) tussen q) romàs r) tragueu, traeu/traieu s) vivint, entén.

Pàgines vistes en total